Sociocratisch Onderwijs

Sociocratisch Onderwijs

In het sociocratisch onderwijs hebben leerlingen het recht om individueel te beslissen hoe, wanneer, wat, waar en met wie ze leren. Daarnaast zorgt het sociocratisch onderwijs voor een uitdagende en veilige leeromgeving waarin een basis van gelijkheid en wederzijds respect nagestreefd wordt.


Op een sociocratische school is er veel ruimte om op geheel eigen wijze te leren, zoals door les van een docent, door zelfstudie, onderzoek via internet, spelletjes spelen, vrijwilligerswerk, projecten, musea bezoeken, reizen en gesprekken voeren met vrienden en de begeleiders etc.


Hoe, Wanneer, Wat, Waar en Met Wie???

Kringen

Op een sociocratische school wordt er gewerkt met schoolvergaderingen die kringen genoemd worden. Op Consent! hebben we op dit moment de volgende kringen:


  • Bestuurskring, voor alle wettelijke zaken
  • Schoolkring, dagelijkse bestuur van de school
  • Teamkring, zorg voor fysieke en sociale veiligheid, een uitdagende leeromgeving en de dagelijkse gang van zaken
  • Ouderkring, voor hetgeen er speelt bij de ouders en het organiseren van evenementen
  • Topkring, afgevaardigden van de bestuurskring, schoolkring, teamkring, en ouderkring voor het signaleren van zaken, externe contacten, netwerken en zorg voor de eisen van de inspectie
  • Infokring, informeren nieuwe leerlingen, ouders en andere belangstellenden over Consent!
  • Bemiddelingskring, voor het bemiddelen bij conflicten en het niet nakomen van afspraken
  • Plantenkring, verantwoordelijk voor de moestuin en kamerplanten op Consent!
  • Verkoopkring, voor het verkopen van dingen die we zelf hebben gemaakt of spullen die we niet meer nodig hebben.

Uitgangspunten

Uitdagende leeromgeving

Bij Consent! creëren we een uitdagende leeromgeving. Dit doen we door verschillende soorten ruimtes, een diversiteit aan begeleiders, docenten en vrijwilligers en door materialen. Hierdoor kunnen leerlingen op basis van vrijheid en intrinsieke motivatie hun eigen leerweg ontdekken en begaan. In deze vrijheid kunnen alle talenten en kwaliteiten vanuit de innerlijke vulkaan naar buiten komen.

Respect en vertrouwen

Bij Consent! laat we iedereen in zijn waarde, nemen we iedereen serieus en luisteren we oprecht naar elkaar. Door middel van het zelfsturend vermogen van de leerling leren zij om op hun eigen kracht te gaan vertrouwen.

Gehoord en gezien worden

Consent! schept ruimte voor elke leerling om uniek te zijn, zodat de eigenwaarde, eigen wijsheid en eigen liefde tot volle bloei kunnen komen. Consent! zorgt voor een veilige uitdagende leeromgeving waarin de leerlingen gewaardeerd worden om wie ze zijn.

Vrijheid

Bij Consent! is een van de regels: mijn vrijheid eindigt waar die van de ander begint. We leven in een wereld waar we met anderen te maken hebben die ook vrij willen zijn. Om de veiligheid te waarborgen maken we samen afspraken over waarden en normen en stellen we samen de schoolregels op in de schoolkring. Dit gebeurt door middel van sociocratie.

Gelijkwaardigheid

Alle leerlingen en het team zijn bij sociocratisch onderwijs gelijkwaardig aan elkaar. Leerlingen en begeleiders hebben bijvoorbeeld een gelijke stem bij het maken van nieuwe regels of het bedenken van activiteiten. Dit zorgt ervoor dat leerlingen leren tolerant, open-minded en verantwoordelijk te zijn, ze leren hoe ze hun mening kunnen uiten en hoe ze kunnen luisteren naar de mening van een ander. Bij Consent! werken wij hiervoor met een sociocratisch organisatiemodel.

Verantwoordelijkheid

Iedereen is bij Consent! verantwoordelijk voor diens eigen keuzes. Om verantwoordelijkheid te kunnen nemen leren leerlingen bij Consent! een mening te vormen en beslissingen te nemen. Door het consentbeginsel in de kringen ontstaat verbinding en saamhorigheid om besluiten gezamenlijk te dragen en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen.