Basisafspraken

Basisafspraken

Bij Consent! gaan we uit van natuurlijk leren, leren vanuit nieuwsgierigheid. Consent! zorgt voor een uitdagende leeromgeving, waarin er volop kansen zijn om te leren en te groeien op het gebied dat jij wilt. Je mag dus zelf bepalen wat je wilt leren en hoe je dat wilt doen. Hiermee draag je zelf de verantwoordelijkheid voor je leerproces.


Ons team zorgt voor een fysiek en emotioneel veilige omgeving. Samen met jou gaan we op zoek naar antwoorden op vragen die ontstaan. Je wordt liefdevol ondersteund en je individuele leerprocessen worden gevolgd. Het team observeert en luistert, zodat je je gezien en gehoord voelt, en zal inspelen op jouw individuele behoeftes. Daarnaast heb je regelmatig coachgesprekken met de door jou gekozen coach.

Samen bouwen we aan een leeromgeving waarin we vertrouwen (leren) hebben in de kwaliteiten van onszelf en van de ander. Iedereen is gelijkwaardig bij Consent! en daarbij respecteren we ieders eigenheid en uniek zijn.

Wat vragen we van jou als leerling?

Zelf leren

Er is niemand die zegt wat je moet doen of wat je moet leren. Jij maakt daarin je eigen keuzes. Dat kan best moeilijk zijn. Alle ervaringen die je opdoet zijn leermomenten. Zelf leren betekent dus zelf ervaren. Dat betekent ook dat het team van Consent! niet alles voor je oplost, soms gunnen we je een minder plezierige ervaring als je daar veel van kan leren. Als je ondersteuning nodig hebt, is dat altijd mogelijk. Je hoeft er maar om te vragen. Het team houdt altijd een oogje in het zeil. We zijn er voor elkaar en laten elkaar zijn

Ruimte en grenzen

Door de ruimte die je krijgt om zelf keuzes te maken, leer je dat jouw keuzes en acties gevolgen kunnen hebben voor de omgeving waarin je je bevindt en voor andere mensen. Je bent vrij in je handelen. Zolang je geen schade toebrengt aan het pand, spullen of het milieu en zo lang je de grens van de ander niet overschrijdt. Eventuele confrontaties maken je bewust van wat je doet en zijn óók leermomenten. Afspraken worden o.a. gemaakt in de schoolkring. Mocht iemand zich een afspraak niet herinneren of zich er niet aan houden, dan spreken we elkaar daaropaan. Als je het niet eens bent met een afspraak kun je een motie indienen in één van de kringen en dan gaan we samen kijken of er nieuwe afspraken nodig zijn.

Koptelefoon en oortjes

Om te zorgen dat iedereen ongestoord kan werken wordt er voor het luisteren van audio gebruik gemaakt van een koptelefoon of oortjes.

Opruimen en poetsen

Als je klaar bent met materialen die je hebt gebruikt om mee te spelen of te werken, ruim je alles zelf op. In de schoolkring worden de poetsafspraken bepaald die gelden binnen Consent! Alle leerlingen en het team houden zich aan de door de schoolkring genomen besluiten en dragen op die manier hun steentje bij aan een schone en plezierige leeromgeving.

Spullen kwijt of kapot

Bij Consent! ben je verantwoordelijk voor de wijze waarop je met je eigen en andermans spullen omgaat. We blijven van elkaars spullen af, tenzij je daar onderling goede afspraken over hebt gemaakt. Als je iets kwijt bent, ga je zelf op zoek. Libertad is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan jouw eigendommen.
Het kan altijd gebeuren dat er iets kapot gaat als je aan het werk bent. Dat is geen probleem. We vragen wel van je dat je het meldt aan iemand van het team. Consent! is daarvoor verzekerd. Als je met opzet of door onzorgvuldigheid iets kapot maakt, vragen we je ook dit te melden. We gaan vervolgens in overleg met je ouders. Zij hebben ook een verzekering die eventuele schade dekt.

Ouders en teamleden ondertekenen een eigen versie van de basisafspraken.

Zelfreflectie en groei

Niet alles hoeft meteen te lukken. Je bent immers bij Consent! om te leren. Hierbij vragen we van jou dat je eerlijk kunt kijken naar jouw eigen aandeel in de zaken die spelen

Coachgesprekken en Beeldvormende gesprekken

Als je je ergens onzeker over voelt, als je vragen hebt, of als je hulp nodig hebt, dan vinden we het fijn als je daar direct open en eerlijk met ons over praat. Dat kan ook in een coachgesprek zijn. Samen met jou gaan we dan op zoek naar een passende oplossing.
Tijdens een beeldvormend gesprek vragen we ook je ouders naar het beeld dat zij van jou en jouw groei hebben. Jij, je ouders of iemand van het team mag vragen om een beeldvormend gesprek te plannen. Er is altijd een beeldvormend gesprek in december en juni.

Foto's en video's

Het is wettelijk verboden om foto’s en video’s te maken van mensen zonder hun toestemming. Ook voor het plaatsen van foto’s en video’s op internet is toestemming nodig. Als iemand toestemming heeft gegeven en zich bedenkt, dan wordt de foto of video alsnog overal verwijderd.

Stop is stop

Bij Libertad is de afspraak ‘Stop is Stop’. Als iemand je vraagt ergens mee te stoppen, omdat deze ergens last van heeft, dan doe je dat. Ruimte geven aan elkaar en zorgdragen voor je leeromgeving betekent dat je je houdt aan deze afspraak. Wanneer iemand anders last heeft van jouw gedrag, wordt daar in eerste instantie samen over gesproken, eventueel samen met een begeleider. Als je er samen niet uitkomt, kan de hulp worden ingeschakeld van de bemiddelingskring. Als je gevraagd wordt om in de bemiddelingskring jouw verhaal te delen, dan moet je ook komen. Dit is een van de weinige verplichtingen bij Consent!, een hele belangrijke, om te kunnen garanderen dat we elkaars ruimte en elkaars grenzen respecteren.

Praktische zaken

Consent! is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 8.30 tot 16.00 uur. Buiten deze uren is Consent! gesloten en kunnen leerlingen niet in het pand verblijven.

Schoolvakanties

Consent! volgt de vakanties van de regio Zuid. Op de website van Libertad kan je vinden wanneer de schoolvakanties zijn.


Indien nodig worden de basisafspraken op basis van moties en met consent van de aanwezigen, door de schoolkring aangepast. Na ondertekening van de basisafspraken ben je volwaardig lid van de schoolkring en mag je meebeslissen in de schoolkring.